MOUGIOS(MICHEL) PATSOUROS N-C PATSOUROS N-D PATSOUROS N-B PATSOUROS N-A PATSOUROS  PATSOUROS(NOMIA) Mini tree diagram

PASKALIA

Autres faits

 

Marié/e avec MOUGIOS(MICHEL) PATSOUROS

 

Birth of child N-C PATSOUROS

 

Birth of child N-D PATSOUROS

 

Birth of child N-B PATSOUROS

 

Birth of child N-A PATSOUROS

 

Birth of child PATSOUROS(NOMIA)

Page created using GEDmill 1.11.0