GEORGIOS PATSOUROS KYRIAKOULA PATSOUROS ATHINA PATSOUROS SOFIA PATSOUROS Mini tree diagram

PANAGIOTA TSOPELAS

Histoire de vie

1958

Naissance de fille KYRIAKOULA PATSOUROS à PYLOS, ILIA

1960

Naissance de fille ATHINA PATSOUROS à PYLOS, ILIA

1966

Naissance de fille SOFIA PATSOUROS à PYLOS, ILIA

1975

Mort de GEORGIOS PATSOUROS à PYLOS, ILIA

Autres faits

 

Marié/e avec GEORGIOS PATSOUROS

Page created using GEDmill 1.11.0